Đối tượng mua nhà ở xã hội tại quận 8 - Nhà ở xã hội GREEN RIVER Quận 8 - BAO ĐẬU HỒ SƠ 100% - 0914958895
3
Nhà ở xã hội GREEN RIVER Quận 8 - BAO ĐẬU HỒ SƠ 100% - 0914958895

Đối tượng mua nhà ở xã hội tại quận 8

Đối tượng mua nhà ở xã hội tại quận 8

Người có công với Cách mạng (theo khoản 2 điều 16 Nghị định 34/2013/NĐ-CP)

Cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, sự nghiệp, cơ quan Đảng và đoàn thể hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp ( bao gồm sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ là quân nhân chuyên nghiệp) thuộc lực lượng vũ trang nhân dân hưởng lương từ ngân sách nhà nước; người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân được hưởng các chế độ, chính sách như với quân nhân

Công nhân, người lao động thuộc các thành phần kinh tế làm việc trong khu công nghiệp, gồm: Công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp vừa và nhỏ, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao, các cơ sở sản xuất công nghiệp, thủ công nghiệp ( kể cả các cơ sở khai thác, chế biến) của tất cả các ngành nghề.

Người có thu nhập thấp (Đối tượng thuộc điểm i Khoản 1 Điều 12 của Thông tư 08/2014/TT-BXD ngày 23/5/2014) và người thuộc diện hộ nghèo tại khu vực đô thị nằm trong chuẩn nghèo do Thủ tướng quy định.

đối tượng mua nhà ở xã hội quận 8

Đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định của pháp luật về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội; người cao tuổi độc thân, cô đơn không nơi nương tựa

Các đối tượng đã trả lại nhà công vụ khi hết tiêu chuẩn thuê nhà công vụ

Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện tái định cư chưa được bố trí đất, nhà ở tái định cư

Học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, tủng cấp nghề và trường dạy nghề cho công nhân, không phân biệt công lập hay ngoài công lập.